بازار تولید

محصولات به ایالات متحده ، ژاپن ، آمریکای مرکزی و جنوبی و سایر کشورها و مناطق صادر می شود. ما می توانیم حداقل 5000 تن از محصولات کاغذی را در سال تأمین کنیم ، از هر نصب شده استقبال می شود.